Aktuální znění smluvních podmínek k GDPR

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb Poskytovatele (viz níže). Pokud Zákazník v průběhu objednání služby nebo kdykoliv později vysloví souhlas s těmito Podmínky, stávají se součástí uzavřené smlouvy a smluvní strany jsou povinny se těmito Podmínkami řídit.

Úvodní ustanovení

 

 1. Společnost Kateřina Zajícová  vydává Podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

  Kateřina Zajícová,Revoluční 891/50,Krnov 79401
  IČO:01307525          DIČ:CZ7852215481
  (dále jen "Poskytovatel") na straně jedné

  a

  Zákazníkem
  (dále jen "Zákazník") na straně druhé
 2. Odesláním objednávkového formuláře Zákazník potvrzuje svůj zájem o zajištění objednávky, uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a platným ceníkem služeb Poskytovatele.
 3. Zákazníkem je fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má u společnosti Kateřina Zajícová  registrovaný zákaznický účet, a které tak společnost Kateřina Zajícová poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.
 4. Služby Poskytovatele jsou určené pouze osobám, které dosáhly věku alespoň 18 let, neboť Poskytovatel není schopen při uzavírání smlouvy prostřednictvím sítě Internet ověřit, zda je osoba mladší 18 let s ohledem na svůj rozumový vývoj schopna posoudit následky uzavření smlouvy.

Objednávka

 

 1. Provedením objednávky se aktivuje příslušný Zákaznický účet a vytvoří se Zákazníkův profil, k němuž má přístup na adrese https://www.second-hand.cz/login. Zřízení a vedení Zákaznického účtu není nikterak zpoplatněno. Zákazník se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby ke svému účtu bez jeho předchozího souhlasu.
 2. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami. Zákazník se také zavazuje, že se těmito podmínkami souhlasí a bude se jimi řídit.
 3. Zákazník odesláním objednávkového formuláře a následným potvrzením Podmínek výslovně potvrzuje, že je seznámen s tím, že:

 

 1. Společnost Kateřina Zajícová zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (dále jako Nařízení). S kompletními informacemi o zpracování osobních údajů společností Kateřina Zajícová. se zákazník seznámil v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.
 2. Zákazník poskytne takové údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi dle příslušných požadavků v objednávce, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby bez jejího předchozího souhlasu.
 3. Zákazník bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování Poskytovatel nepotřebuje souhlas Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • Číslo účtu

 

 1. Osobní údaje Poskytovatel zpracovává po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů Zákazníka Poskytovatel oprávněný zájem.
 2. Poskytovatel je oprávněn, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a v rámci oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů dle Nařízení, zasílat Zákazníkům e-mailové a SMS zprávy vztahující se k plnění objednaných služeb, včetně zpráv obsahujících informace o jiných službách Poskytovatele.
 3. Poskytovatel je oprávněn identifikovat Zákazníka, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

 

 1. Zákazník odesláním objednávky výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku, kterou bude mít k dispozici ve svém zákaznickém účtu.

Ostatní ustanovení

 

 1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit údaje a databázi proti zneužití, v případě předání údajů třetím osobám v souladu se zákonem a těmito Podmínkami však Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené zákonem.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstranit Zákazníkův účet v případě, že:
  1. Poskytovatel má důvodné podezření, že Zákazník jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti.
  2. Zákazník poruší povinnosti stanovené v Podmínkách nebo povinnosti stanovené Certifikačními autoritami.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Zákaznického účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@second-hand.cz

Reklamace a odstraňování poruch a závad

 

 1. Zákazník je povinen oznámit poskytovateli chybně objednané služby nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.
 2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.
 3. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám.
 4. V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem, nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 5. Uplatnění reklamace nemá vliv na výši a splatnost poplatků objednané služby.
 6. Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami objednávky jsou určeny příslušné české soudy.
 2. Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám Poskytovatele
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to zejména s ohledem na legislativní změny, z důvodu vývoje či provozních požadavků služeb Poskytovatele. O změnách Podmínek je Poskytovatel povinen Zákazníka informovat nejméně 30 dnů před účinností změn. Spolu s informací o změně bude Zákazníkovi poskytnuta možnost souhlasit s novým zněním Podmínek nebo jej odmítnout a smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců.