Obchodní podmínky výkupu

Všeobecné obchodní podmínky výkupu oblečení

Předmět obchodování

Předmětem obchodování dle těchto všeobecných obchodních podmínek je vykupování použitých oděvů od fyzických osob, a to jak online nebo osobní formou u nás na provozovně.

Zúčastněné strany

Výkupujícím použitých oděvů je firma Second-hand.cz Kateřina Zajícová, Revoluční 50, 794 01 Krnov, IČ: 01307525, DIČ: 7852215481 (dále jen výkupce). Pro osobní doručení výkupu je adresa Hlubčická 8, 794 01 Krnov

Zákazníkem může být každá fyzická osoba, která dosáhne 18ti let věku, a která projeví zájem o využití možnosti prodeje použitých oděvů výkupci.

Uzavření smlouvy mezi výkupcem a zákazníkem

1.

Kupní smlouva i veškerá další komunikace výkupce se zákazníkem probíhá elektronickou, telefonickou, či osobní formou. Za tímto účelem je každý zákazník povinen zajistit si funkční e-mailovou adresu a mobilní kontakt tak, aby s ním bylo možno tímto způsobem komunikovat. Pouze přes takto uvedené kontakty s ním pak bude vedena výkupcem další komunikace.

2.

Zákazník je povinen uvést tyto kontaktní údaje:

- jméno a příjmení účastníka
- datum narození, pro potvrzení dovršení plnoletosti
- adresu bydliště (na kterou v případě nesouhlasu zákazníka s výší výkupní ceny stanovené výkupcem bude výkupce vracet poskytnuté zboží zpět)
- číslo účtu (na který v případě uskutečnění obchodu bude výkupce zasílat výkupní cenu poskytnutého zboží)
- specifikace předmětu prodeje, kde má zákazník na výběr tyto dvě možnosti:

a) buď použije jen označení „zboží dle váhy"
b) anebo „zboží dle přiloženého seznamu"(pouze zboží luxusních módních značek viz. seznam)

3.

V případě, bude-li předmět výkupu specifikován pouze váhou, pak výkupce stanoví cenu předmětu výkupu jednou sumou, a tu zákazníkovi zašle k odsouhlasení na jím uvedenou adresu, či účet, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo zboží zaslané zákazníkem doručeno.

4.

V případě, bude-li předmět výkupu specifikován čitelným a přehledným seznamem zaslaného zboží (pouze u zboží vybraných luxusních značek-viz. seznam), dojde ze strany výkupce k ocenění každého kusu oblečení samostatně, a toto ocenění provedené na tomto seznamu bude zasláno zákazníkovi k odsouhlasení na jím uvedenou adresu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo zboží zaslané zákazníkem doručeno.

5.

K návrhu stanovené výkupní ceny je zákazník povinen podat svůj souhlas či nesouhlas nejpozději do 7 dnů. V případě souhlasu zákazníka s návrhem výkupní ceny zboží zašle výkupce částku, představující odsouhlasenou výkupní cenu použitého zboží, zákazníkovi na jím označený účet nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy souhlas zákazníka obdržel.

6.

V případě nesouhlasu zákazníka s návrhem výkupní ceny zboží bude mu zboží zasláno výkupcem nejpozději do pracovních 7 dnů od obdržení nesouhlasu zpět na náklady zákazníka. Náklady na přepravu jednokusové zásilky zboží zpět k zákazníkovi činí 99,- Kč v případě úhrady předem na účet společnosti – číslo účtu 2151100462/8040, vedený u Oberbank AG nebo na dobírku za cenu 129,-. Úhrada bude provedena přepravci tj. společnosti Česká pošta na místě předání.

7.

Zboží, u něhož zákazník nevyjádří souhlas či nesouhlas se stanovenou výkupní cenou nejpozději do 7 pracovních dnů, se bude ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek považovat za vykoupené a jeho výkupní cena bude zákazníkovi zaslána po uplynutí jednoměsíční lhůty na jím uvedený účet. Nevykoupené zboží bude odesláno zpět na náklady zákazníka, a to dle obchodních podmínek uvedených v odst. 6. této smlouvy.

8.

V případě vrácení části zboží zpět zákazníkovi, bude mu výkupcem odečtena cena za poštovné z vyplacené částky za výkup zboží, a to dle podmínek uvedených v odst. 6. této smlouvy.

9.

Výkupce trvá na tom, aby vykupované zboží - použité či nepoužité oblečení bylo čisté a bez zjevných vad, funkční. Důležitou podmínkou je, aby bylo kompletní. Oděvy, které nebudou splňovat tyto podmínky, vrátí výkupce zákazníkovi zpět, a to na náklady zákazníka, dle podmínek v odst. 6. této smlouvy.

10.

Pokud zákazník nepřevezme výkupcem na dobírku zaslaný předmět výkupu, dle předchozího bodu těchto podmínek výkupu, a předmět výkupu vrátí přepravce zpět výkupci, pak předmět výkupu přechází do vlastnictví výkupce za kupní cenu 1 Kč. Tuto kupní cenu uhradí výkupce zákazníkovi do 5ti dnů od okamžiku, kdy obdržel zákazníkem nepřevzatou zásilku zpět, od přepravní společnosti.

11.

Zákazník prohlašuje, že všem zmíněným bodům obchodních podmínek rozuměl, je oprávněn provádět veškeré zde zmiňované transakce a zboží, které zasílá výkupci nepochází z trestné činnosti.

12.

Výkupce neprovádí výkup oblečení mimo území České republiky.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 25.03.2014